O nama

Srpska asocijacija menadžera (SAM) je udruženje profesionalnih menadžera koje u svom fokusu ima profesionalni razvoj menadžera, afirmisanje menadžerske struke, povezivanje i umrežavanje menadžera i promociju najboljih poslovnih praksi kompanija i etičkog poslovanja.

SAM je usmeren i na unapređenje saradnje sa institucijama Vlade Republike Srbije kroz otvoren i konstruktivan dijalog i zajedničke aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji i pokretanje društveno odgovornih inicijativa i tema, poput održivog razvoja, cirkularnih migracija i afirmacije mladih menadžera i preduzetnika.

SAM je osnovan 2006. godine u Beogradu i danas broji preko 400 članova koji uspešno rukovode timovima od više 70.000 zaposlenih, u kompanijma koje na godišnjem nivou ostvaruju blizu 10 milijardi evra prihoda.

SAM je punopravan član CEC (Confederation Europeenne des Cadres) i Asocijacije menadžera jugoistočne Evrope.

Listu osnivača možete preuzeti ovde: Lista osnivača SAM-a

POSTANI ČLAN
Ciljevi i
vrednosti

Ciljevi SAM-a su pre svega kontinuirana edukacija i profesionalni razvoj menadžera, efikasno povezivanje menadžera i unapređenje poslovnog ambijenta i međunarodne saradnje.

Organi Udruženja su: Skupština članova, Upravni odbor, Predsednik, Nadzorni odbor i Etička komisija.

Skupštinu članova čine svi članovi SAM-a i ona predstavlja najviši organ upravljanja udruženjem.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom. Mandat članova UO traje tri godine.

Predsednik Udruženja je ujedno i predsednik Upravnog odbora i imenuje se na period od tri godine.

Nadzorni odbor se stara se o zakonitosti rada Udruženja.

Etička komisija je nezavisni i samostalni organ koji postavlja obavezujuće etičke standarde Udruženja i radi na njihovoj promociji.

Saznaj više

Izvršna kancelarija je organizaciono jezgro svih aktivnosti i projekata SAM-a. U koordinaciji sa Upravnim odborom, zadužena za strateško planiranje, komunikaciju sa Vladom, medijima i institucijama, prikupljanje finansijskih sredstava, superviziju projekata, mobilizaciju članstva i organizaciju događaja.

Saznaj više
GODIŠNJE SKUPŠTINE ČLANOVA
Kontinuirana i aktivna podrška menadžerima u pronalaženju najefikasnijih načina za održavanje posla i zaposlenih, obeležavanje 15 godina postojanja i decenije godišnjih nagrada, razmena znanja i iskustva kroz različite edukativne programe i doprinos unapređenju poslovnog okruženja obeležile su prethodnu godinu Srpske asocijacije menadžera, zaključeno je na redovnoj XV godišnjoj Skupštini. Saznaj više

Premium klub „Prijatelji SAM-a” predstavlja koncept partnerstva vodećih kompanija koje posluju u Srbiji i Srpske asocijacije menadžera, koje na ovaj način pružaju posebnu podršku razvoju Asocijacije i njenih članova, a time i šire poslovne zajednice. Klub „Prijatelji SAM-a“ okuplja najuspešnije kompanije koje dolaze iz svih privrednih sektora poput bankarstva, auto industrije, konsaltinga, marketinga i PR-a, IT i telekomunikacija, FMCG, sektora usluga. Veoma važan i ujedno zajednički imenitelj kompanija koje ulaze u klub „Prijatelji SAM-a” je da imaju jasno izgrađene i razvijene, savremene i visoke poslovne standarde. Na taj način, kroz učešće u aktivnostima i radu SAM-a, prenoseći svoje najbolje prakse poslovanja i vrednosti svog korporativnog sistema, one promovišu etičke principe poslovanja, podstiču dalju profesionalizaciju menadžerske struke, utiču na dalje osnaživanje i umrežavanje menadžera i takododatno doprinose opštem unapređenju privrednog ambijenta u Srbiji.

Saznaj više